PIS OFICJALNIE WYCOFUJE SIĘ Z PODWYŻKI EMERYTUR

PIS OFICJALNIE WYCOFUJE SIĘ Z PODWYŻKI EMERYTUR

Jarosław Kaczyński zapewniał, że co roku będzie gwarantowana podwyżka o co najmniej 70 zł brutto.  Rząd ogłosił, że nie będzie gwarantowanej minimalnej podwyżki emerytur. Bo musi oszczędzać. Okazuje się, że była to wyborcza obietnica bez pokrycia.

O wysokości waloryzacji świadczeń decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z poprzedniego roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 marca każdego roku waloryzuje emerytury i renty. To ustawowy mechanizm związany z rosnącymi płacami i zmieniającymi się cenami. Wartość pieniądza się zmienia, a państwo zwiększa wysokość świadczenia, aby emeryci nie tracili względem innych grup.

W kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi PiS obiecało emerytom trzynaste świadczenie i waloryzację. W programie partii czytamy:„Zmodyfikujemy system waloryzacji najniższych emerytur i rent. Emeryci i renciści o najniższych świadczeniach otrzymają waloryzację kwotową, żeby rosły jak najszybciej najniższe świadczenia. Minimalna coroczna procentowa waloryzacja emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł”.

Ustawa o waloryzacji o przynajmniej 70 złotych trafiła do Sejmu 24 grudnia 2019. Proces legislacyjny był szybki i już 13 lutego prezydent ją podpisał. Ustawa jasno mówi, jak wygląda waloryzacja dla emerytów ze świadczeniami niższymi niż minimalne. W artykule piątym, punkt czwarty, czytamy:

„W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia, do którego nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, o której mowa w art. 85 ustawy zmienianej w art. 1, waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 tej ustawy”.

Czyli emeryci ze świadczeniami niższymi niż minimalne podlegają zwykłej waloryzacji procentowej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: