POCZTÓWKI Z WIZERUNKAMI BOHATERÓW [VIDEO]

POCZTÓWKI Z WIZERUNKAMI BOHATERÓW [VIDEO]

Wyślij kartkę z Mławy” – pod takim hasłem prowadzona jest akcja, której pomysłodawcą jest Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Mieszkańcy Mławy ale także turyści odwiedzający miasto mogą bezpłatnie otrzymać w placówce pocztówki z wizerunkami bohaterów wydarzeń, jakie miały miejsce 100 lat temu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: