Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za odpady

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za odpady

Radni Mławy z powodu pandemii spotkali się w w Auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, zlokalizowanej w Mławie przy ul. Warszawskiej 52. Porządek sesji zawierał aż 32 punkty, z których to np. punkt numer piętnaście tj. “Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat” budził sporo pytań.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: