PONAD 100 KOMPUTERÓW I PRAWIE 1900 MASECZEK DLA DZIECI

PONAD 100 KOMPUTERÓW I PRAWIE 1900 MASECZEK DLA DZIECI

Prawie 376 tys zł pozyskał powiat mławski w ramach projektu “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”. Za te pieniądze zostało zakupiliśmy ponad 100 komputerów i prawie 1900 maseczek dla dzieci potrzebujących umieszczonych w PIECZY zastępczej.

Umowę o dofinansowaniu starosta Jerzy Rakowski i w-ce starosta Zbigniew Markiewicz podpisali z wojewodą Konstantym Radziwiłłem już 30 lipca tego roku. A pieniądze w umowie pochodzą z dwu źródeł.

– W większej części bo aż 84,28 procenta pochodzą ze środków europejskich. Kwota wsparcia tu sięga  316,766,38 zł. Pozostałe 15,72 procenta to ze środków dofinansowania  w formie współfinansowania krajowego w kwocie 59083,62 zł. Co daje w sumie 375 tyś 850 zł – mówi starosta Jerzy Rakowski. Pieniądze te zgodnie z umową wykorzystaliśmy na 3 cele tj. zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego sterowania w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich. Dalej zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, czyli maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych. Trzecim z celów możliwości wykorzystania  przyznanych środków był zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

– Najwięcej środków przeznaczyliśmy na pierwsze z zadań tj. zakup sprzętu i oprogramowania. Zakupiliśmy 109 komputerów w tym sto laptopów 52 drukarki i 2 telewizory za kwotę 349 tyś 300 zł. Na maseczki, których kupiliśmy 1875, rękawiczek 10600 i środków dezynfekcyjnych 480 wydaliśmy 21550. Najmniej środków przeznaczyliśmy na wyposażenie do organizacji miejsc kwarantanny bo 5 tyś. Kupiliśmy tu łóżko, biurko, krzesło, szafę, komodę, szafkę nocną i fotel. Wspomniany sprzęt  trafi do dzieci z pieczy zastępczej podobnie jak środki ochrony indywidualnej.

Termin realizacji umowy z wojewodą upływa dopiero 30 września. Komputery  odebrano jednak 24 sierpnia, a 28 będą środki ochrony indywidualnej.

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: