POSPIESZ SIĘ …ZOSTAŁO TYLKO KILKA DNI [VIDEO]

POSPIESZ SIĘ …ZOSTAŁO TYLKO KILKA DNI [VIDEO]

W nowych deklaracjach wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oblicza się podstawie średnio miesięcznego zużycia wody z ostatnich czterech miesięcy. Deklarację można złożyć w formie papierowej – osobiście w Urzędzie Miasta Mława, za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej. Przypominamy, że termin składania nowych deklaracji upływa 10 sierpnia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: