POWIAT ŻUROMIŃSKI. POMOST NA KĄPIELISKU W BRUDNICACH

POWIAT ŻUROMIŃSKI. POMOST NA KĄPIELISKU W BRUDNICACH

W ubiegłym tygodniu burmistrz Aneta Goliat podpisała umowę z P.P.H.U. Orion Robert Rochoń na wykonanie zadania pn. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice – Etap I” – (wykonanie pomostu). Zadanie zostanie wykonane za kwotę 377 990,00 zł. Pomost ma powstać do końca września.

Źródło: Urząd Miasta Żuromin

Foto: Jerzy Górecki z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: