Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

POWOŁANIE RADY DO SPRAW COVID – 19


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Walka z pandemią koronawirusa wciąż trwa. Premier Mateusz Morawiecki powołał organ pomocniczy – Radę ds. COVID-19. W jej skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny i nauk społeczno-ekonomicznych. W obradach Rady będą uczestniczyć także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz instytucji takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia czy Główny Inspektorat Sanitarny. Do głównych zadań Rady ds. COVID-19 będzie należało dokonywanie analiz bieżącej sytuacji zdrowotnej, ale także gospodarczej i społecznej w kraju. Rada będzie także przedstawiała propozycje działań w zakresie walki z pandemią.

– Wierzę, że Rada ds. COVID-19 będzie miała fundamentalne znaczenie w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla funkcjonowania służby zdrowia, ale także w tematach społecznych, gospodarczych, związanych z edukacją oraz szeroko rozumianą polityką bezpieczeństwa państwa polskiego – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Do głównych zadań Rady ds. COVID-19 będzie należało:

 • dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej, gospodarczej i społecznej w kraju, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii;
 • przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia;
 •  opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia dotyczące przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19.

Rada ds. COVID-19 – członkowie 

W skład Rady ds. COVID-19 wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny, ale także nauk społeczno-ekonomicznych. W obradach będą brać udział również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji.

Specjaliści z dziedziny medycyny

 • choroby zakaźne – prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban;
 • chirurgia – prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna (Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży);
 • neurochirurgia – dr n. med. Artur Zaczyński (CSK MSWiA);
 • wakcynologia – dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz (Państwowy Zakład Higieny);
 • kardiologia – prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiologii);
 • neurologia, psychiatria – prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz (Instytut Psychiatrii i Neurologii – dyrektor);
 • psychiatria dziecięca – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik (Uniwersytet Medyczny w Katowicach);
 • pulmonologia, mikrobiologia – prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc);
 • onkologia – dr hab. n. med. Beata Jagielska (Konsultant Mazowiecki z zakresu onkologii klinicznej);
 • profilaktyka, zdrowie publiczne – dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie – z-ca dyrektora);
 • rehabilitacja – prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak (MSWiA, pełnomocnik MZ ds. rehabilitacji pocovidowej);
 • pulmonologia, pediatria – dr n. med. Marek Migdał (Centrum Zdrowia Dziecka – dyrektor, członek jednego z komitetów przy EMA);
 • choroby zakaźne, wakcynologia, pediatria – prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu);
 • medycyna rodzinna – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska (MSWiA,  Warszawski Uniwersytet Medyczny);
 • interna – prof. dr hab. n. med. Jacek Różański (konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych);
 • diagnostyka laboratoryjna – dr n. med. Ewa Leporowska (kierownik lab. Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Poznaniu);
 • ratownictwo medyczne – prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku);

Specjaliści z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych

 • socjolog – dr Marcin Zarzecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej);
 • socjolog – dr hab. Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski);
 • statystyk, prognosta – dr inż. Franciszek Rakowski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego);
 • ekonomista – dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie);
 • prawnik – dr hab. Krzysztof Koźmiński (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego);
 • psycholog – dr Tomasz Rowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);

Przedstawiciele instytucji

 • Adam Niedzielski, minister zdrowia;
 • Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
 • Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny;
 • Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

 

 

 

 

 

Źródło: gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: