PRAWO. UKRYTA KAMERA W PRACY TO PRZESTĘPSTWO?

PRAWO. UKRYTA KAMERA W PRACY TO PRZESTĘPSTWO?

Nie ma wątpliwości, że potajemne nagrywanie pracowników – i to niezależnie od tego, czy chodzi o nagrywanie obrazu czy tylko dźwięku – stanowi naruszenie prawa co najmniej w zakresie dóbr osobistych. Ograniczenia dla pracodawcy nie muszą więc wynikać tylko z przepisów prawa pracy. Ukryta kamera w miejscu pracy to przestępstwo. Jest szereg ograniczeń.

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy reguluje Kodeks pracy, ale ta ustawa nie wyczerpuje tematu. W momencie nagrywania obrazu, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych i pracodawca musi brać pod uwagę przepisy RODO.

Pracodawca powinien poinformować osoby, które potencjalnie mogą zostać nim objęte, o tym, że monitoring jest stosowany i jaki obszar jest nim objęty. Powinien dopełnić także obowiązków wynikający z art. 13 RODO, czyli m.in. podać swoją nazwę, adres, obszar oraz cel monitorowania, okres przetwarzania danych – co ma również istotne znaczenie dla dochodzenia roszczeń, czy też wskazać ewentualnych odbiorców danych.

Pracownicy natomiast muszą mieć świadomość, że w miejscu, w którym się znajdują, wprowadzono monitoring. Muszą być oznaczenia widoczne i czytelne.

Tylko obraz. Nie wolno rejestrować dźwięku. To naruszenie prywatności oraz nadmiarowa forma przetwarzania danych. Może za to grozić odpowiedzialność nie tylko administracyjna i cywilna ale również i karna.

Monitorowany obszar powinien zostać ograniczony również do niezbędnego zasięgu, tak aby przetwarzać dane, które są niezbędne do realizacji celu, w jakim monitoring ten został zastosowany.

Źródło: money.pl

Foto: Photo Mix z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: