PROŚBA STAROSTY MŁAWSKIEGO

PROŚBA STAROSTY MŁAWSKIEGO

W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 w kraju jak i w powiecie mławskim zwracam się z prośbą do Państwa o ograniczenie kontaktów międzyludzkich oraz odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych w celu zmniejszenia dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa.

Ograniczmy wychodzenie z domu do niezbędnego minimum, tj. praca, sklep, czy zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Pamiętajmy, że problem pandemii dotyczy nie tylko osób starszych, ale każdego z nas.

Nasze racjonalne zachowanie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie będzie wyrazem wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia, w tym ratowników medycznych oraz wszystkich Służb, Inspekcji i Instytucji zajmujących się zwalczaniem COVID-19.

                                                                                                             Starosta Mławski

                                                                                                                 Jerzy Rakowski

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: