Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Przedsiębiorco podnieś bezpłatnie kwalifikacje swoje i swoich pracowników


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Powiatowy Urząd Pracy w  Mławie ogłasza I nabór wniosków o przyznanie środków z   Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców.

Nabór wniosków prowadzony będzie w  terminie 02.02.2022r. – 16.02.2022r.

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski (tj. wniosek + wymagane załączniki), złożone w  terminie naboru.

  • Finansowane może zostać wyłącznie kształcenie ustawiczne, które rozpocznie się po zawarciu przez Starostę z Pracodawcą umowy o  dofinansowanie,
  • Planując termin kształcenia należy mieć na uwadze czas niezbędny na rozpatrzenie wniosków (do 30 dni od złożenia do PUP Mława) oraz na przygotowanie i zawarcie umowy,
  • Jeżeli Pracodawca chce ubiegać się o  więcej niż jedno kształcenie, na każde z nich składa oddzielny wniosek,
  • Środki z   KFS są środkami publicznymi a finansowanie kształcenia, co najmniej w  70% ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT,
  • Należność za kształcenie musi zostać uregulowana w  2022 roku, również kształcenie ustawiczne dofinansowane ze środków KFS musi rozpocząć się w  roku, na który zostały przyznane środki.

O środki mogą ubiegać się wyłącznie pracodawcy zgodnie z  priorytetami wydatkowania środków KFS na 2022 r.
W  roku 2022 obowiązują następujące priorytety KFS:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w  firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w  celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego w  zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w  podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w  związku z   zastosowaniem w  firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w  tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w  branży motoryzacyjnej.

Przy rozpatrywaniu wniosków tutejszy Urząd uwzględniać będzie:
•             zgodność dofinansowywanych działań z   ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
•             zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z   potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
•             koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w  porównaniu z   kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
•             plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
•             możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z   uwzględnieniem limitów, o  których mowa w  art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w  Mławie będzie preferować:
•             Wnioski od wnioskodawców, którzy po raz pierwszy ubiegają się o  przyznanie środków,
•             Wnioski od wnioskodawców, z   którymi dotychczasowa współpraca nie budzi zastrzeżeń,
•             Wnioski na kwalifikacyjne kursy zawodowe, studia podyplomowe, szkolenia związane z   wykonywanym zawodem i zajmowanym stanowiskiem,
•             Rodzaje szkoleń: pierwszeństwo przyznawana środków mają pracodawcy wnioskujący o  szkolenia zawodowe lub uprawnienia w  danym zawodzie,
•             Wysokość kosztów kształcenia (jednostkowa cena kształcenia danego szkolenia zostanie poddana analizie w  oparciu o  ceny szkoleń na rynku),
•             Uzasadnienie potrzeby kształcenia (w oparciu o  zajmowane stanowisko i profil działalności firmy oraz potrzeby rynku pracy).

Złożone wnioski podlegać będą ocenie zgodnie z   Kartą oceny wniosku pracodawcy o  przyznanie środków z   Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, stanowiącej załącznik do Regulaminu w  sprawie przyznawania środków z   Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy w  Mławie. W  związku z   powyższym Pracodawca powinien zapoznać się z   Regulaminem przyznawania środków z   Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który jest zamieszczony na stronie Urzędu.

Z uwagi na fakt, iż to Pracodawca sam z   własnej woli ubiega się o  przyznanie środków, w  pełni jest odpowiedzialny za treść wypełnionego wniosku i sam decyduje o  jego zawartości. W  związku z   powtarzającymi się sytuacjami, w  których Wnioskodawcy oczekują wypełniania wniosków przez pracowników Urzędu informujemy, iż Pracownik merytoryczny nie pomaga wypełniać wniosków, może jedynie skonsultować wniosek lub odpowiedzieć na konkretne pytania do wniosku.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej w  dokumentach do pobrania: mlawa.praca.gov.pl oraz pod niniejszym ogłoszeniem o  naborze.
Wnioski wraz z   załącznikami można składać w  siedzibie PUP w  Mławie, ul. Wyspiańskiego 7 –
W WYZNACZONYM DO TEGO MIEJSCU NA PARTERZE BUDYNKU w  godz. 8.15-16:00,
Osoba do kontaktu: Anna Czaplicka, tel. 789 045 796 lub 23 654 44 08 lub 23 654 19 96 wew. 318

 

Źródło/PUP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: