PRZEDSIĘBIORCO TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE!

PRZEDSIĘBIORCO TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE!

Przedsiębiorcom, którym zostało przyznane dofinansowanie o udzielenie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, zwanemu dalej „przedsiębiorcą” w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19 (art. 15zzc) prosimy o złożenie oświadczenia o wywiązaniu się z warunków umowy (§ 2.)  podpisanej z urzędem pracy. Oświadczenia należy złożyć do końca kolejnego miesiąca (czyli w ciągu 30 dni po upływie okresu dofinansowania).

Druk oświadczenia znajduje się na stronie: https://mlawa.praca.gov.pl/

 

Źródło/mlawa.praca.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: