PRZEDSIĘBIORCY NADAL MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O NISKOOPROCENTOWANE POŻYCZKI

PRZEDSIĘBIORCY NADAL MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O NISKOOPROCENTOWANE POŻYCZKI

Powiatowe urzędy pracy oferują pomoc mikrofirmom, które ucierpiały przez epidemię COVID-19. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę w kwocie 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest wypłacana jednorazowo. Przedsiębiorca powinien otrzymać środki najpóźniej w ciągu dwóch dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie przypomina, że nadal można składać wnioski o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy (przyznawanej na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Jednocześnie informuje, że trwa również nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy (przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). 

Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://mlawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

Źródło/mlawa.praca.gov.pl 
Obraz Credit Commerce z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: