Przedsiębiorcy zamykają firmy!

Przedsiębiorcy zamykają firmy!

W ostatnich miesiącach można już zaobserwować zmiany gospodarcze. Niestety negatywne skutki niesie za sobą koronawirus. Jak wynika z danych CIGD  w marcu i kwietniu  z działalności gospodarczej zrezygnowało dwa razy więcej przedsiębiorców niż w analogicznym okresie w 2019 roku. Przedsiębiorcy zmuszeni do zamknięcia firm stracili całkowite źródło dochodu.

Czy urząd pracy zaleje fala bezrobotnych?

Jak pisaliśmy już wcześniej,  z informacji podanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, na razie niema  nagłego zwiększenia osób rejestrujących się jako bezrobotne.  Duże zakłady w powiecie mławski starają sobie radzić z kryzysem. Najbardziej narażone osoby na zwolnienia są zatrudnieni w małych firmach. Jedna k w całej Polsce spływają informacje o planowanych zwolnieniach grupowych w firmach zatrudniających powyżej 20 osób. Wiele firm musiało zawiesić działalność i przejść na tak zwane postojowe.

Z informacji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, branże, z których wpłynęło najwięcej wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej (od 13 marca br.) dotyczyło działalności “Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi”,  “Transport lądowy oraz transport rurociągowy”, “Edukacja”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: