PRZEDSIĘBIORCY ZWOLNIENI Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

PRZEDSIĘBIORCY ZWOLNIENI Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorcy z  którzy najbardziej odczuli obostrzenia w związku z koronawirusem COVID-19, mogą liczyć na pomoc Rady Miasta Mława. Podczas sesji 26 maja br. radni zdecydowali o zwolnieniu z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19.

Po ogłoszeniu epidemii COVID-19 działalność wielu przedsiębiorców w Polsce została ograniczona, a konsekwencją tego są straty, często także utrata płynności finansowej. Rada Miasta Mława na wniosek burmistrza Sławomira Kowalewskiego skorzystała z możliwości wsparcia lokalnych przedsiębiorców i wprowadziła zwolnienie od podatku od nieruchomości za trzy miesiące: kwiecień, maj i czerwiec. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców prowadzących restauracje i stołówki; związanych z organizacją, promocją i zarządzaniem imprezami; związanych ze zbiorowymi formami kultury i rozrywki; związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją; właścicieli działalności związanej z konsumpcją i podawaniem napojów; przedsiębiorców prowadzących salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu lub percingu; osób prowadzących działalność w zakresie poprawy kondycji fizycznej oraz przedstawicieli branży hotelarskiej.

Aby uzyskać zwolnienie, przedsiębiorcy muszą złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub informację o nieruchomościach, a także specjalny formularz, który będzie dostępny po ogłoszeniu uchwały w sprawie zwolnień w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (zamieścimy w Poradniku interesanta, a w wersji papierowej będzie dostępny w kancelarii ratusza). Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. Jej treść zamieszczamy w pliku do pobrania.

Źródło UM Mława

Opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: