Przedszkole nr 4 włączone do Zespołu Placówek Oświatowych nr 3

Przedszkole nr 4 włączone do Zespołu Placówek Oświatowych nr 3

Od 1 września 2020 r. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie będzie wchodziło w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 3. Uchwałę w tej sprawie miejscy radni podjęli podczas dzisiejszej sesji.

Połączenie placówek jest uzasadnione względami organizacyjnymi i będzie sprzyjało lepszej pracy nauczycieli z młodymi podopiecznymi. Zlokalizowane przy ul. Zygmunta Krasińskiego 7 Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 (wraz z MPS nr 3 tworzy ona obecnie Zespół Placówek Oświatowych nr 3), a odległość między jednostkami wynosi ok. 500 metrów. Połączenie placówek korzystnie wpłynie na ofertę dydaktyczną zespołu, pozwoli na lepszą organizację pracy i realizację zadań statutowych placówek oraz stworzy możliwość racjonalnego wykorzystania pomieszczeń.

Zgodnie z przyjętą we wtorek 26 maja przez miejskich radnych uchwałą, mienie Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 1 września 2020 r. stanie się w całości mieniem Zespołu Placówek Oświatowych nr 3. Podobnie należności i zobowiązania przedszkola staną się należnościami i zobowiązaniami zespołu, a nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w MPS nr 4 zostaną nauczycielami i pracownikami ZPO nr 3. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały, dotychczasowe doświadczenie Miasta Mława w łączeniu placówek oświatowych w zespoły skutkuje wzrostem efektywności i jakości nie tylko pod względem zarządzania jednostkami, ale przede wszystkim w zakresie pracy z uczęszczającymi do nich dziećmi.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: