Przestój i krótsza praca tylko na okres dofinansowania?

Przestój i krótsza praca tylko na okres dofinansowania?

Pracodawcy mają wątpliwości, czy mogą zdecydować się na przestój i obniżony wymiar czasu pracy, na okres dłuższy niż trzymiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń z tego tytułu – informuje portal Prawo.pl. Według portalu przepisy nie są w tej kwestii precyzyjne.

Ustawa w sprawie COVID-19 daje m.in. przedsiębiorcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii, możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19.Jednak – według Prawo.pl – żaden przepis ustawy nie precyzuje, na jaki okres musi zostać zawarte porozumienie. Wiadomo natomiast, że zgodnie z art. 15g ust. 16 dofinansowanie przysługuje maksymalnie na okres 3 miesięcy, i że – w myśl ust. 19 – Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres.Z sygnałów, jakie docierają do serwisu Prawo.pl wynika, że niektóre wojewódzkie urzędy pracy proszą przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy o zmianę zawartego porozumienia, tak, aby nie było ono dłuższe niż trzymiesięczny okres dofinansowania do wynagrodzeń. Według cytowanej przez portal Wioletty Żukowskiej-Czaplickiej, eksperta ds. regulacji Pracodawców RP „taka interpretacja ze strony WUP jest również zaskakująca, bo trudno znaleźć dla niej uzasadnienie na gruncie obowiązujących przepisów” .Zdaniem Roberta Lisickiego, radcy prawnego, dyrektora Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan cytowanego przez Prawo.pl „interpretacja urzędów wskazuje, że przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy musi współgrać z okresem dofinansowania”. Jednak, jak dodaje Lisicki „czasem porozumienia dotyczą dłuższego okresu niż okres dofinansowania” i nie bywa to kwestionowane. Skutki dłuższego porozumienia mogą – w opinii ekspertów Prawo.pl – spowodować zagrożenie, że zostało to wprowadzone bezprawnie, co z kolei może otwierać drogę pracownikom do występowania do sądów pracy o wyrównanie wynagrodzenia.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP, opracowanie redakcja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: