PRZYPOMINAMY, ŻE DO 10 SIERPNIA MUSISZ ZŁOŻYĆ DEKLARACJE, INACZEJ ZAPŁACISZ KARĘ

PRZYPOMINAMY, ŻE DO 10 SIERPNIA MUSISZ ZŁOŻYĆ DEKLARACJE, INACZEJ ZAPŁACISZ KARĘ

Do 10 sierpnia 2020 r. właściciele nieruchomości na terenie Mławy mają czas na złożenie w urzędzie miasta nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa deklaracja obejmuje okres od 1 lipca 2020. Niezłożenie jej na czas będzie skutkowało koniecznością wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty przez Burmistrza Miasta Mława oraz wszczęciem postępowania sądowego (z mocy ustawy postępowanie wbrew obowiązkowi zagrożone jest karą grzywny wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

 

Przypominamy:

Formularze wraz z ulotkami informacyjnymi trafiły już do wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych. Druk można pobrać także ze strony internetowej Urzędu Miasta Mława www.mlawa.pl – naciśnij TUTAJ.

Deklarację można złożyć w formie papierowej – osobiście w Urzędzie Miasta Mława lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej (adres urzędu: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława) – bądź w formie elektronicznej poprzez Platformę Elektroniczną Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl, jako załącznik, w pliku o formacie PDF (adres skrzynki podawczej na platformie ePuap: /UMMlawa/skrytka).

W nowych deklaracjach wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczamy na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody z ostatnich czterech miesięcy. W przypadku jego zmiany, można składać kolejne deklaracje ze zaktualizowanymi danymi – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje są przyjmowane w urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wtorki – do 18:00. Specjalnie dla interesantów został stworzony punkt konsultacyjny (wejście od dziedzińca ratusza).

Do 10. dnia każdego miesiąca należy dokonać wpłaty za miesiąc poprzedni zgodnie z wyliczoną stawką. Informacje o tym, jak obliczamy opłatą za odbiór odpadów, publikujemy TUTAJ. Indywidualne rachunki bankowe pozostają bez zmian.

źródło:UMM

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: