PSZOK czynny od 4 maja

PSZOK czynny od 4 maja

Na stronie UM pojawiła się informacja:

Uprzejmie informujemy, że w ramach stopniowego znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 od dnia 04.05.2020 r. zostanie wznowione funkcjonowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Uniszkach-Cegielnia 32 oraz w Mławie przy ul. Mechaników 4.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą pracowały na tych samych warunkach jak przed przerwą. Jednak z uwagi na trwającą w dalszym ciągu epidemię oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jak i pracownikom PSZOK, każda osoba, która będzie wjeżdżała na teren PSZOK zobowiązana będzie do przestrzegania ścisłych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa na terenie zakładu tj.:

  • obowiązkowe zakrywanie nosa i ust oraz założenie jednorazowych rękawiczek i dezynfekcja;
  • zachowanie bezpiecznej 2-metrowej odległości od pracownika PSZOK-u (utrzymanie odpowiedniego dystansu);
  • na terenie zakładu odpady będzie mogła przekazywać tylko jedna osoba. Pozostali zainteresowani, będą mogli oczekiwać na swoją kolej przed bramą wjazdową;

Z uwagi na ponowne uruchomienie PSZOK, może dochodzić do koncentracji osób w jego obrębie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: