Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Rady dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Polsce

Polski rynek pracy dzięki swojej wieloaspektowości może dzisiaj, w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, zaoferować skuteczne wsparcie i zatrudnienie uchodźcom z Ukrainy. To, co szczególnie ważne w ostatnich tygodniach to fakt, że zarówno polskie urzędy jak i prywatni pracodawcy z chęcią wspierają osoby, które w naszym kraju szukają schronienia. Ważna jest jednak również wiedza, w którą należy wyposażyć naszych sąsiadów, by mogli bezpiecznie i bez obaw o swój byt, podjąć pracę zarobkową.

Praca dla uchodźców z Ukrainy w Polsce – gdzie szukać pracy?

Obywatele Ukrainy przybywający do Polski mogą liczyć na wsparcie podmiotów publicznych jak i prywatnych. W poszukiwaniu pracy mogą zwrócić się do powiatowych urzędów pracy (340 placówek w całej Polsce), centrów informacji i planowania kariery zawodowej (16 placówek), skorzystać ze wsparcia w ramach infolinii „Zielona Linia” (tel. 19-524), centralnej bazy ofert pracy, a także aplikacji mobilnej ePraca (dostępnej na urządzeniach Android lub iOS), gdzie codziennie dodawanych jest około 70 tysięcy ofert pracy. Wszystkie te narzędzia będą dostępne w języku ukraińskim. Dzięki profesjonalnemu wsparciu, eksperci pomogą uchodźcom w rekrutacji i udzielą pomocy w zakresie doradztwa zawodowego.

Specustawa otwiera rynek pracy dla uchodźców z Ukrainy

7 marca rząd przyjął specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która ma dawać im prawo do legalnego pobytu oraz dostęp do polskiego rynku pracy przez najbliższe 18 miesięcy (licząc od dnia 24 lutego 2022 roku). Ustawa zakłada również, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, pobyt ten będzie mógł być przedłużony o kolejne 18 miesięcy, dając łączne prawo do pobytu na terenie Polski przez okres 3 lat. 8 marca ustawa ta trafiła pod obrady Sejmu i ostatecznie została przyjęta 9 marca późnym wieczorem.

Ta specjalna ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza szereg udogodnień dla uchodźców z obywatelstwem ukraińskim. Jest to między innymi nadanie im technicznego numeru PESEL, pozwalającego na podjęcie pracy, korzystanie ze świadczeń socjalnych oraz zdrowotnych a także uzyskanie prawa do czasowego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uchodźcy z chwilą przyznania numeru PESEL automatycznie uzyskują dostęp do profilu zaufanego wraz z numerem telefonu komórkowego (podczas rejestracji na granicy udostępniane są im karty SIM z polskim numerem, gdyż ukraińskie z chwilą przekroczenia granicy przestają działać lub obowiązują bardzo drogie połączenia). Dane uchodźców mają również zostać wprowadzone do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. Jeżeli jednak obywatel Ukrainy opuści Polskę na więcej niż 30 dni, utraci swój status, który nadaje mu specustawa.

By uchodźca mógł korzystać z wszystkich wyżej wymienionych praw, konieczne jest jego zarejestrowanie przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. Jeżeli tak się nie stanie (obecnie na granicy panuje ogromny ruch), należy zwrócić się z wnioskiem do Komendanta Głównego Straży Granicznej o zarejestrowanie pobytu. Taki wniosek powinien być złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku obywatela Ukrainy nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych wniosek ten za niego składa przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę np. nad małoletnim dzieckiem.

Podczas składania wniosku, pobiera się również od osoby, której on dotyczy, odciski palców.

Na mocy ww. ustawy obywatele Ukrainy będą mogli podjąć zatrudnienie na terenie Polski. By tak jednak się stało należy zarejestrować stosunek pracy. Obowiązek ten leży na przyszłym Pracodawcy, który zobowiązany jest do tego, by w ciągu 7 dni od podjęcia współpracy, zgłosić ją poprzez kanały elektroniczne do centralnego rejestru.

Dzięki specjalnej ustawie obywatel Ukrainy będzie mógł uzyskać zezwolenie na pobyt czasowybez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Na podstawie pobytu czasowego automatycznie będzie uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

Urząd Pracy dla uchodźców z Ukrainy

Korzystając z portalu #PomagamUkrainie obywatele Ukrainy przebywający w Polsce mogą zgłosić chęć pracy i skorzystać z przygotowanych dla nich ofert.

Portale z ofertami pracy:
  • Aplikuj.pl
  • Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia
  • Portal usług elektronicznych urzędów pracy
  • Centralna Baza Ofert Pracy i aplikacja ePraca
  • Portal Eures
  • Portal Zielona Linia oraz infolinia 19524

Osoba poszukująca pracy, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy będzie mogła skorzystać ze wsparcia Powiatowych Urzędów Pracy w poszukiwaniu zatrudnienia. Podczas wizyty w urzędzie jego pracownicy będą chcieli poznać indywidualną sytuację uchodźcy oraz jego bieżące potrzeby. Konieczne będzie przedstawienie swoich kwalifikacji oraz doświadczenia, informacji na temat dotychczas wykonywanej pracy na terenie Ukrainy a także oczekiwań, możliwości i rodzaju pracy jaką uchodźca jest w stanie podjąć na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Pracownicy Urzędów poinformują również obywatela Ukrainy o możliwości korzystania z ofert bezpłatnych portali ogłoszeniowych (np. Aplikuj.pl), na których możliwe będzie znalezienie zatrudnienia u pracodawców reklamujących się indywidualnie. Pracownik urzędu będzie zobligowany również do udzielenia na prośbę obywatela Ukrainy informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych czy fundacji a także poinformowania o adresach pod którymi znajdzie dedykowane, w swoim języku, ogłoszenia o pracę.

Zgodnie z zapisami specustawy obywatel Ukrainy, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Umożliwi to zastosowanie wobec niego pełnego katalogu form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to między innymi szkolenia zawodowe, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundacja zatrudnienia, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy a także refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Jakie są formy zatrudnienia pracowników dla Ukraińców w Polsce?

W Polsce, w przypadku zatrudniania uchodźców na podstawie wyżej opisanego oświadczenia, rodzaje zatrudnienia co do zasady są takie same jak w przypadku obywateli polskich – może to być umowa o pracę, umowa zlecenia bądź umowa o dzieło. Różnią się jednak jednym istotnym detalem mianowicie – formą zawarcia umowy. W przypadku obywateli polskich do zawarcia umowy dojdzie zarówno na piśmie jak i w formie słowa mówionego. W przypadku oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu osoby posiadającej pozwolenie na pobyt czasowy, musi być zachowana forma pisemna, z określonymi warunkami zawartymi wcześniej w oświadczeniu, pod rygorem jej nieważności.

Zawarcie umowy o pracę rodzi również dodatkowe skutki prawne po stronie Pracodawcy i przywileje po stronie Pracownika(obywatela Ukrainy). W przypadku umowy o pracę mówimy o trwałości i pewności zatrudnienia, ale również o fakcie dodatkowych benefitów w postaci płatnego urlopu a także pełnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku pracownik nie musi się również martwić o kwestie podatkowe – wszystkie obowiązki związane ze składkami oraz zaliczki na poczet podatku PIT leżą po stronie Pracodawcy.

W przypadku osób zatrudnionych o dzieło, obowiązek opłaty podatku dochodowego przeniesiony zostaje z Pracodawcy na Pracownika. Ta forma również pozwala na dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego, co sprawia, że pracownik ma prawo do zapewniania sobie możliwości ewentualnego skorzystania z płatnego zwolnienia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania.

Należy również pamiętać, by unikać podejmowania współpracy bez umowy. W Polsce „praca na czarno” jest nielegalna!

W załączeniu:

Rady dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Polsce

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: