RAPORT Z DNIA 27.04.2020

RAPORT Z DNIA 27.04.2020

Według podanych informacji przez Magdalenę Grzywacz, rzecznika miasta,  istnieje realne zagrożenie niewykonania zaplanowanych dochodów. Miasto zaczęło podejmować pewne kroki zmierzające ku oszczędności. Jednym z nich jest oszczędność prądu, a to za sprawa skrócenia czasu palenia się miejskich lamp. Po odwołaniu wydarzeń zaplanowanych w Kalendarzu imprez miejskich na 2020 rok, burmistrz zdecydował o wyłączaniu oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta o północy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: