ROZBUDOWA DROGI GŁUŻEK – RUMOKA

ROZBUDOWA DROGI GŁUŻEK – RUMOKA

Pod koniec kwietnia została podpisana umowa na wykonanie drogi Głużek – Rumoka za kwotę ponad 1,9 mln zł. Obecnie trwa przebudowa tego prawie 2 km odcinka jezdni.

Wykonawca przebudował już przepust w km 4+715, ustawił krawężniki na skrzyżowaniu w Rumoce, wykonał poszerzenie jezdni na odcinku od km 4+800 do km 6+052 a obecnie wykonuje wymianę gruntu w Olszynach Rumockich.

Ta droga powiatowa o długości 1803 m zlokalizowana jest na terenie gminy Lipowiec Kościelny. Koszt inwestycji to 1 936 210,37 zł. Całość inwestycji zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: