KOMPLEKSOWY REMONT CENTRUM DZIERZGOWA

KOMPLEKSOWY REMONT CENTRUM DZIERZGOWA

Centrum Dzierzgowa przechodzi gruntowną modernizację. To największa i najbardziej kompleksowa inwestycja drogowa na terenie gminy znajdującej się w powiecie mławskim. Koszt inwestycji to 6 mln zł.

Kompleksowy remont centrum Dzierzgowa był konieczny nie tylko ze względów estetycznych, ale i bezpieczeństwa. W ramach inwestycji w pierwszym etapie powstanie nowa, poszerzona jezdnia od skrzyżowania z Targową aż do obszaru zabudowanego miejscowości Dzierzgowo. – Przebudowany zostanie też most na rzece Tamka. Powstaną nowe chodniki po obu stronach, parkingi przed urzędem, kościołem, strażą. Oczywiście powstanie odwodnienie – powiedział Jerzy Rakowski, starosta mławski.

Prace rozpoczęły się już w sierpniu. Modernizowany jest odcinek drogi o długości ponad 900 m, który ma początek przed skrzyżowaniem z ulica Targową, przed początkiem obszaru zabudowanego miejscowości Dzierzgowo. Koniec projektowanego odcinka znajduje się  przed skrzyżowaniem z ulicą Zawodzie. Wspomniany odcinek jezdni będzie poszerzony z szerokości 5,00 m do 7,00 m. Przewidziane są na całej długości chodniki po obu stronach, wykonanie kanalizacji deszczowej i odwonienie. Poza tym powstaną parkingi przy kościele, Urzędzie Gminy Dzierzgowo i straży. Wykonane będzie oznakowanie pionowe, nasadzenia drzew i urządzenie zieleni. Zakres robót wykonywanych przy rozbudowie mostu obejmują rozebranie istniejących konstrukcji, wykonanie fundamentów pod przepustami, montaż przepustu z rur spiralnie karbowanych, wykonanie zasypki przepustów, umocnienie dna i skarp rowów na wlotach / wylotach przepustów, oraz skarp nasypu drogowego. Most zabezpieczony też zostanie barieropręczami o wysokości 1,10 m, zabezpieczającymi ruch pieszy i kołowy.

Koszt inwestycji sięga 5 348 742,32 zł brutto. W tym 2 673 796,00 zł pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej i 2 674 946,32 zł ze środków własnych w tym pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo w wysokości 400 000  zł. .

Dnia 01.09. 2020 r. Powiat Mławski wystąpił z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury o akceptację rozszerzenia zadania ” o roboty uzupełniające dotyczące przebudowy drogi dojazdowej Nr 2361W na odcinku od km 10+780,00 do km 11+303,00 w łącznej wysokości: 651 257,68 zł. w tym środki rezerwy subwencji ogólnej: 73 704,00 zł, środki własne 577 533,68 zł.

W sumie cała  inwestycja z poszerzenie robót, o które  wystąpił powiat   kosztować będzie 6 mln zł.

Roboty  uzupełniające będą realizowane w ciągu tej samej drogi powiatowej Nr 2361 W, która stanowi drogę dojazdową do mostu –  jako zadania głównego. Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2361W do mostu na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo na odcinku od km 10+780,00 do km 11+303,00.

Źródło: powiatmlawski.pl

Foto: skeeze z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: