Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SEJM PRZYJĄŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Celem nowych przepisów jest wzmocnienie nadzoru wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami przez organy reprezentujące w tym zakresie Skarb Państwa, jak również uproszczenie związanych z tym procedur.

W nowelizacji przewidziano m. in. wyposażenie wojewodów w instrumenty umożliwiające sprawowanie rzetelnej i efektywnej kontroli nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do nieruchomości należących do państwowego zasobu, jak również wprowadzenie szeregu rozwiązań upraszczających proces gospodarowania tym mieniem.

Projektowane regulacje zwiększą udział wojewodów w procesie gospodarowania mieniem państwowym. Pozwolą także sprawniej kontrolować stan zasobu Skarbu Państwa i wzmocnią ochronę interesów SP w zakresie gospodarowania nieruchomościami

–  stwierdziła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy:

  • Re sprawdzonej w dotychczasowej praktyce formuły planów wykorzystania zasobu zatwierdzanych przez wojewodów. Pozwolą one uwzględnić w perspektywie zagospodarowania nieruchomości specyficzne dla danego regionu uwarunkowania oraz potrzeby społeczności lokalnej. Rozwiązanie to zastąpi instrument planowania na szczeblu centralnym – Politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
  • możliwość zobowiązania starosty przez wojewodę do podjęcia określonych w ustawie czynności względem nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a także do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
  • obowiązek przekazania nieruchomości przez starostę na cel określony we wniosku wojewody lub ministra,
  • przyznanie wojewodom kompetencji do pozyskiwania od starostów oraz innych organów informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa,
  • prawo do dokonania przez wojewodę określonych czynności względem nieruchomości Skarbu Państwa, w przypadku, gdy pomimo takiego obowiązku nie realizuje ich właściwy organ,
  • doprecyzowanie rodzaju zobowiązań, które obciążają jednostkę organizacyjną sprawującą trwały zarząd.

 

Źródło: gov. pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: