SENIORZY MOGĄ WYCHODZIĆ Z DOMU TYLKO W TRZECH PRZYPADKACH

SENIORZY MOGĄ WYCHODZIĆ Z DOMU TYLKO W TRZECH PRZYPADKACH

Od soboty w życie weszły  nowe obostrzenia m.in., zakaz wychodzenia dla seniorów i młodzieży. Mateusz Morawiecki przedstawił w piątek m.in. zalecenia dotyczące przemieszczania się seniorów. Wynika z niego – “osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w trzech wypadkach”.

“Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego; sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych” – oto dosłowne zapisy tego dokumentu.

Co jednak istotne, rząd nie przewidział kar za złamanie przez seniora nakazu pozostania w domu. Zostało to przedstawione głównie jako prośba.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: