SENIORZY WRACAJĄ DO ULUBIONYCH ZAJĘĆ

SENIORZY WRACAJĄ DO ULUBIONYCH ZAJĘĆ

Dzienny Dom Senior + wznowił swoją działalność. Po przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną, seniorzy będący podopiecznymi placówki, wrócili do swoich ulubionych zajęć. Dom działa zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia dla placówek pobytu dziennego.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: