ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE…

ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE…

Mławska policja bierze udział w realizacji miejskiego programu profilaktycznego pn. „Życie bez dopalaczy dużo więcej dla mnie znaczy.” Projekt autorstwa Miejskiego Domu Kultury w Mławie, adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. W ramach współpracy przygotowany został specjalny wykład profilaktyczny, zamieszczony na stronach internetowych MDK w Mławie oraz mławskiej policji.

W ramach programu, ogłoszono również konkurs plastyczny. Informacje na ten temat dostępne są na stronie MDK w Mławie.

Źródło i foto: KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: