ROZMOWY W STAROSTWIE NA TEMAT ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

ROZMOWY W STAROSTWIE NA TEMAT ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Koniec sierpnia to okres wzmożonych przygotowań i do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1 września, jednak nie będzie to uroczystość, którą większość z nas pamięta. Zachowanie reżimu sanitarnego, unikanie skupisk ludzi oraz inne wytyczne resortu zdrowia, edukacji i Głównego Inspektoratu Sanitarnego to jedne z wielu kwestii, które mają wpływ na organizację nauki w szkołach w czasie pandemii koronawirusa.

Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego w Starostwie Powiatowym w Mławie odbyło się spotkanie dyrektorów powiatowych placówek edukacyjnych ze Starostą Mławskim, Wicestarostą, dyrekcją Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mławie Panią Ewą Sztubą i Pracownikiem ds. Higieny Dzieci i Młodzieży mławskiego sanepidu – Panią Małgorzatą Chmielewską. 

Podczas spotkania dyskutowano o tym, w jaki sposób zachować wszystkie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa  wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz jakie działania należy podjąć w przypadku potwierdzenia zakażenia. Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski, opracowali specjalne procedury. Szkoły wyposażone są w urządzenia mierzące temperaturę, środki higieniczne i ochrony osobistej. W związku z tym, że sytuacja zmienia się w sposób dynamiczny, trzeba być przygotowanym na różne warianty nauczania.

Minister Edukacji Narodowej podczas wtorkowej konferencji poinformował, że podstawowym modelem ma być nauka stacjonarna w szkołach. Będzie też możliwy model mieszany: dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii sanepidu może zadecydować, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część uczyć się na odległość. Przy większym zagrożeniu epidemiologicznym w grę wchodzi też przejście całej szkoły na edukację zdalną.

Najważniejsze wytyczne to:

– pozostanie dzieci w domu, gdy występują u nich niepokojące objawy (gorączka, kaszel),

– informowanie szkoły, gdy ktoś z rodziny przebywa na kwarantannie,

– przestrzeganie zasad higieny i regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,

– unikanie podawania ręki na powitanie,

– zachowanie dystansu społecznego,

– w miarę możliwości prowadzenie lekcji w jednej sali z daną grupą,

– używanie własnych przyborów lekcyjnych.

W tym trudnym czasie apelujemy, aby zachowywać się świadomie i odpowiedzialnie.  

Wytyczne MEN mówią o tym, że należy ograniczyć przebywanie całej szkoły, wszystkich uczniów, pracowników w jednym miejscu. Rozpoczęcie roku szkolnego również powinno uwzględniać te zasady.

Decyzje o formie rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Mławski podejmują indywidualnie dyrektorzy szkół.

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: