Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ W MŁAWSKIM URZĘDZIE PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie na początku miesiąca lipca w odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wniosek  na dodatkowy  Program specjalny Nr 1/2020 na kwotę 1 mln 316 tys. zł. Wniosek ten został pozytywnie oceniony i otrzymał wnioskowane dofinansowanie. W programie specjalnym wsparcie otrzyma 100 zarejestrowanych bezrobotnych, w szczególności spełniających jeden z warunków: długotrwałe bezrobocie, zamieszkiwanie terenów wiejskich, kobiety oraz osoby bezrobotne wymagające wsparcia w programie specjalnym- na podstawie Indywidualnego Planu Działania. Pierwsze działania w ramach tych środków jeszcze w lipcu. Zainteresowani będą mogli skorzystać ze staży, szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych lub otrzymać zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. W ofercie programu znajdą się także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które zamierzają otworzyć własną firmę. Nowością zastosowaną  w omawianym programie będą bezpłatne sesje coachingowe, prowadzone przez dyplomowanego coacha, jako specyficzny element wspierający zatrudnienie. Z uwagi na to, że współczesny rynek pracy niesie wyzwania, widzimy potrzebę stałego doskonalenia i utrwalenia zamiany postaw społecznych oraz rozwoju osobistego i zawodowego osób szukających zatrudnienia. Analizując sytuację na rynku pracy da się zauważyć konieczność adaptacji potencjalnego pracownika do zmieniających się realiów oraz stałą gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Zastosowanie coachingu przyczyni się do łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizowania i inspirowania uczestników programu specjalnego do zmiany swojej sytuacji zawodowej. Coach pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy, umożliwiając realny wybór zatrudnienia lub osiągnięcie właściwego celu zawodowego. Uważamy, iż to nowatorskie podejście do tematu motywacji w poszukiwania pracy, wyznaczania celów i ich realizacji pozwoli na lepsze dotarcie do uczestników programu i uzmysłowienie im, że z każdej trudnej sytuacji można wyjść z sukcesem.
Program specjalny realizowany będzie do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej niż do końca 2020 roku. Wnioski na poszczególne formy wsparcia składać będzie można w ramach ogłoszonych naborów.

Źródło: PUP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: