STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MŁAWIE NIECZYNNA!

STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MŁAWIE NIECZYNNA!

Stacja nieczynna do 04.11.2020 r.

 

I N F O R M A C J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie informuje, że do dnia 04.11.2020 r. próby do badania do książeczek zdrowia (nosicielstwo) nie będą przyjmowane.

 

Źródło: PPIS Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: