STRAŻACY W LESIE [ZOBACZ]

STRAŻACY W LESIE [ZOBACZ]

30 września 2020 r. na terenie Leśnictwa Dzierzgowo, Nadleśnictwo Przasnysz, powiat mławski odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej „Mława” Mazowieckiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem „KNIEJA 2020”.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar terenu leśnego, będącego prawdopodobnie wynikiem podpalenia. Do zdarzenia dysponowane są siły i środki KSRG powiatu mławskiego oraz służby leśne. Ze względu na panującą suszę oraz awarię pobliskich wodociągów najbliższym źródłem przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego jest naturalny zbiornik wodny znajdujący się w odległości ok. 2 km od miejsca pożaru. W związku z rozwojem pożaru do zdarzenia dysponowane są siły i środki Kompanii Gaśniczej „Mława” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Służby leśne wykonują pasy przeciwpożarowe ograniczające rozwój pożaru. Siły i środki powiatu mławskiego przystępują do gaszenia pożaru oraz budują punkt czerpania wody. Woda będzie dostarczana pompą wysokiej wydajności M 100/8 Bocar z JRG Mława z wykorzystaniem linii wężowej W110, a dalej dowożona do stanowisk gaśniczych na odcinku ok. 1,5 km z wykorzystaniem pojazdów kompanii.

Z uwagi na stosunkowo długi czas niezbędny do realizacji zaopatrzenia wodnego, na miejsce pożaru dysponowany jest przez administrację Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Przasnysz)  samolot gaśniczy, który po rozpoznaniu lotniczym dokonuje zrzutu wody celem uniemożliwienia przerwania linii obrony.

Po zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego woda jest dostarczana do stanowisk gaśniczych w ww. sposób. W trakcie gaszenia pożaru awarii uległa pompa dużej wydajności. Woda do placu manewrowego była alternatywnie dostarczana za pomocą autopomp z samochodów gaśniczych.

Celem ćwiczeń było między innymi:

  • sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów MBO;
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej Kompanii Gaśniczej „Mława” WOO;
  • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności;
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach kompleksów leśnych;
  • doskonalenie dowodzenia na poziomie taktycznym;
  • doskonalenie współdziałania PSP z innymi służbami.

Przed wyjazdem na ćwiczenia, Zespół Inspekcyjny Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Kompanii Gaśniczej „Mława” WOO.

Przejazd uformowanej kolumny pojazdów Kompanii Gaśniczej „Mława” WOO na drodze krajowej Nr 7 zabezpieczał patrol Policji.

Przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Przasnysz aktywnie uczestniczyli w organizacji ćwiczeń jak i w samych ćwiczeniach. Po stronie lasów Państwowych bardzo ważne jest utrzymanie dróg pożarowych, dzięki którym jednostki ochrony przeciwpożarowej mogą bezproblemowo przemieszczać się podczas ćwiczeń jak i również w czasie wystąpienia pożaru lasu.

Ćwiczenia oceniali rozjemcy, którzy obserwowali jak realizowane są poszczególne założenia taktyczne. Ich cenne uwagi będą stanowiły istotny element doskonalenia zawodowego. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i przedstawieniem wniosków przez st. bryg. Zbigniewa Kąpińskiego – komendanta powiatowego PSP w Mławie.

Przedmiotowe ćwiczenia były doskonałą okazją dla ćwiczących do zweryfikowania swoich umiejętności i możliwości w konfrontacji z realnym zagrożeniem pożaru kompleksu leśnego. W sumie wzięło w nich udział 64 strażaków i wykorzystano 15 samochodów pożarniczych.

Źródło i foto: PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: