SZKOŁA NR 2 OTRZYMAŁA CERTYFIKAT ZA WYCHOWYWANIE DZIECI W DUCHU PATRIOTYZMU

SZKOŁA NR 2 OTRZYMAŁA CERTYFIKAT ZA WYCHOWYWANIE DZIECI W DUCHU PATRIOTYZMU

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie otrzymał Certyfikat i piękne Podziękowanie skierowane do Dyrekcji, Nauczycieli, Dzieci i Rodziców od głównego koordynatora P. Ludmiły Fabiszewskiej Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego- „Piękna nasza Polska cała”. W tym roku szkolnym przystąpiły do III edycji niezwykle wartościowego i cennego projektu dzieci z grupy przedszkolnej „Żabki”, klasy 1-3 oraz klasy 6a, 7a,7b i 7c. Głównym celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży- poznanie historii i symboli narodowych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi. Dzieci przez cały rok szkolny pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli bardzo chętnie uczestniczyły w projekcie, wykonując zadania, do których czasami włączali się rodzice.

foto/Pixabay.pl

Źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: