SZREŃSK NIE BĘDZIE MIASTEM. OTRZYMAŁ ODMOWNĄ DECYZJĘ Z MSWiA

SZREŃSK NIE BĘDZIE MIASTEM. OTRZYMAŁ ODMOWNĄ DECYZJĘ Z MSWiA

W Polsce będziemy mieć dziesięć nowych miast. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt, który od 1 stycznia 2021 roku nada prawa miejskie 10 miejscowościom w Polsce. Ostateczna decyzja zapadanie na posiedzeniu Rady Ministrów do 31 lipca.

O nadanie statusu miasta składali wniosek radni gminy Szreńsk. Jednak otrzymali decyzję odmowną. Miejscowości położonej w woj. mazowieckim, powiecie mławskim ministerstwo odmówiło z dwóch powodów. Po pierwsze przeprowadzone konsultacje pokazują, że mieszkańcy gminy nie popierają zmiany. Po drugie zaś na terenie miejscowości 145 gospodarstw, prawie 45 proc., podlega podatkowymi rolnemu- informuje portal Fakty24

Po raz trzeci z odmową spotkał się także wniosek miejscowości Skarbimierz-Osiedle z woj. opolskiego. Stało się tak, że układ urbanistyczny nie przypomina miasta, ale „dobrze rozwinięte osiedle”.

Nowe miasta:

Goraj

Woj. lubelskie, powiat biłgorajski

liczba mieszkańców: 968

Mieszkańców jest mało, ale miejscowość ta posiadała prawa miejskie od 1398 do 1869 roku. Ministerstwo podaje, że „niniejsza zmiana jest przywróceniem ‘praw miejskich’ utraconych w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym”.

Kamieniec Ząbkowicki

Woj. dolnośląskie, powiat ząbkowicki

liczba mieszkańców: 4533

Ministerstwo w uzasadnieniu wskazuje, że ze względu na cechy funkcjonalno-przestrzenne miejscowość ma miejski charakter. Co więcej, głównym źródłem utrzymania mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego jest działalność pozarolnicza.

Kamionka

Woj. lubelskie, pow. lubartowski

liczba ludności: 1925

Miejscowość posiadała prawa miejskie od 1458 do 1869 roku.

MSWiA uzasadnia przywrócenie tego statusu faktem, że Kamionka jest objęta kilkoma ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którymi w granicach obecnej wsi „przewidziane są tereny rozwojowe przyszłego miasta obejmujące tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługową, a także przemysłową”.

Sochocin

Woj. mazowieckie, pow. płoński

liczba ludności: 1997

Sochocin posiadał prawa miejskie od 1385 do 1870 roku. W centrum obecnej wsi znajduje się rynek odnowiony przed dekadą, kościół parafialny i park. Co więcej „większość mieszkańców Sochocina zatrudniona jest poza rolnictwem”.

Solec nad Wisłą

Woj. mazowieckie, pow. lipski

liczba ludności: 965

Wieś posiadała prawa miejskie od 1333 do 1869 roku. Solec nad Wisłą był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego (czyli zlokalizowanym na ziemiach Króla).

Ministerstwo uzasadnia, że cechy funkcjonalno-przestrzenne wykazują miejski charakter osady. „Rynek w kształcie litery L pełni funkcję kulutralno-rekreacyjną” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Wiskitki

Woj. mazowieckie, pow. żyrardowski

liczba ludności: 1404

Wieś posiadała prawa miejskie od 1349 do 1870 roku. Także w tym przypadku resort wskazuje, że charakter funkcjonalno-przestrzenny wskazuje na miejski charakter miejscowości. Wśród pozostałych argumentów za przywróceniem praw miejskich ministerstwo wskazuje, że większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Wiskitki są także zwodociągowane, w części skanalizowane i trwa w nich budowa sieci gazowej.

Dubiecko

Woj. podkarpackie, pow. przemyski

liczba ludności: 871

Wieś posiadała prawa miejskie od 1407 do 1934 roku.

Miejscowość posiada zwartą architekturę o miejskim charakterze, a „ze względu na liczne zabytki architektury, krajobraz, bazę turystyczną, gastronomiczną i hotelową Dubiecko określane jest jako miejscowość o dużym potencjale turystycznym”.

Wodzisław

Woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski

liczba mieszkańców: 1100

Wieś posiadała prawa miejskie od 1317 do 1870 roku. Resort wskazuje, że miejscowość ma miejski charakter. “W centrum miejscowości znajduje się rynek w kształcie czworoboku, zrewitalizowany w latach 2010-2012, od którego rozchodzą się ulice posiadające historyczną zwartą zabudowę” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Miejscowość położona jest w widłach rzeki Mozgawy i jej dopływu Mozgawki. Przez wieś przebiega droga ekspresowa S7.

Budzyń

Woj. wielkopolskie, pow. chodzieski

liczba mieszkańców: 4861

Miejscowość miała nadany status miasta przed 1458 rokiem i straciła go w 1934 r. na wniosek mieszkańców z powodów podatkowych. MSWiA chce status miasta przywrócić, gdyż większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej, a do tego Budzyń posiada zwartą zabudowę i centrum.

Koźminek

Woj. wielkopolskie, pow. kaliski

liczba mieszkańców: 1800

Koźminek posiadał prawa miejskie od przynajmniej 1369 roku kiedy to pojawiła się w źródłach historycznych jako miasto założone na prawie niemieckim. Status ten utraciła w 1870 roku. Jako uzasadnienie wskazano, że miejscowość posiada zwarte centrum, a z rynku wychodzą promieniście ulice ze zwartą zabudową.

 

 

Źródło/Fakty24

Opracowanie własne

Obraz Henryk Niestrój z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: