TELEOPIEKA DLA SENIORÓW

TELEOPIEKA DLA SENIORÓW

Dzięki nim pomoc w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu będzie udzielona szybciej. Seniorzy z Mławy zostali wyposażeni w teleopaski dzięki, którym poczują się bezpieczniej we własnych domach. Miasto przystąpiło do pilotażowego programu finansowanego z budżetu województwa mazowieckiego.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: