TRWA PRZEBUDOWA DROGI DĘBSK – KITKI – SZUMSK

TRWA PRZEBUDOWA DROGI DĘBSK – KITKI – SZUMSK

2 września PZD w imieniu Powiatu Mławskiego podpisał umowę z firmą Strabag na realizację zadania. W chwili obecnej wykonywane są korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierznichni profilowanie i zagęszczanie podłoża, układanie warstwy dolnej.Docelowo zaś zostanie wykonana nowa nawierzchnia żwirowa na odcinku o długości 950 m i szerokości 5,5 m. Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom z terenu gminy Szydłowo, a w szczególności ze wsi Dębsk, Wola Dębska i Budy Garlińskie swobodniejszy dojazd do gruntów rolnych i swoich gospodarstw. Wykonanie prac przewidziane jest na 15 września a ostateczny koszt inwestycji to 138 237 zł.

 

Źródło/Powiat Mławski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: