USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

To już kolejne 52,620 Mg azbestu wywiezione z terenu gminy Wieczfnia Kościelna.

Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zadanie pn.  “Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wieczfnia Kościelna” zgodnie z umową dotacji  Nr 214/20/OZ/DA z dnia 02.09.2020 r.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 19.037,92 zł brutto. Realizacja zadania została sfinansowana w 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość otrzymanej dotacji ze środków WFOŚiGW wyniosła 13.326,00 zł. W ramach realizowanego zadania unieszkodliwiono 52,620 Mg azbestu. Usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest realizowała firma Revol Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Źródło i foto: wieczfniakoscielna.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: