UWAGA!!! Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górnej

UWAGA!!! Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górnej

Zakład Instalacji Sieci Gazowych WOD-KAN, Elektrycznych, Handlu i Usług  M. M. Młyńscy Spółka Jawna  na zlecenie Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie Informujemy, że od dnia 17.06.2020r. rozpocznie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górnej  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Anny Dobrskiej do skrzyżowania z ulicą Napoleońską w Mławie o parametrach:

  • kolektor kanalizacji sanitarnej z rury PVC SN8 Ø200 o dł. 213,94 mb,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym z rury PVC SN8  Ø200 o dł. 115,7 mb.

Planowane zakończenie robót do dnia 07 sierpnia 2020r.

Na czas robót teren zostanie zabezpieczony, jednak bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Nastąpią również utrudnienia w ruchu w ulicy Górnej, za co przepraszają.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: