UWAGA KIEROWCO!!! Przekroczysz prędkość w trasie o 50 km/h zabiorą ci prawo jazdy

UWAGA KIEROWCO!!! Przekroczysz prędkość w trasie o 50 km/h zabiorą ci prawo jazdy

Od wakacji zmiana przepisów ruchu drogowego. Trwają pracę resortu nad  projektem nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Projekt nowelizacji ustawy zakłada m.in. zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, oraz nadanie pierwszeństwa pieszym już podczas zbliżania się przez nich do przejścia dla pieszych, obniżenie prędkości pojazdów w godzinach od 23-5 na obszarze zabudowanym z 60 do 50 km/h, a także zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h również poza terenem zabudowanym.

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP Weber, obecnie projekt jest na ostatnim etapie konsultacji międzyresortowych. “Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy zostanie przyjęty, a następnie – po jego zatwierdzeniu przez samą Radę Ministrów – trafi pod obrady Sejmu, a później Senatu” – powiedział wiceszef resortu infrastruktury.

Poinformował, że przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym wzbudziła duże zainteresowanie zarówno w konsultacjach międzyresortowych, jak i publicznych. Do projektu zgłoszono ponad 60 propozycji i uwag różnego rodzaju instytucji, organizacji i stowarzyszeń, a także od osób fizycznych.

Weber zapewnił, że “Epidemia nie spowolniła naszych prac. Większy wpływ na nie miała ilość różnego rodzaju uwag i propozycji, które do nas spłynęły. Musieliśmy je wszystkie przeanalizować, przygotować odpowiedzi, a jeśli były zasadnie to nanieść poprawki i zmiany. Takich przypadków było kilka. To spowodowało, że czas prac nad ustawą nieco się wydłużył, ale mam nadzieję, że jeszcze w maju będzie ona omawiana w Sejmie. Ministerstwo Infrastruktury planuje, by nowelizacja kodeksu drogowego weszła w życie w wakacje. “Liczymy, że parlament zajmie się tą ustawą bez zbędnej zwłoki. – wyjaśnił.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: