UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU MŁAWSKIEGO

UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU MŁAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 12.08.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1356), zarządzam co następuję:
§ 1
1. Z uwagi na utrzymujący się na terenie kraju stan epidemii wynikający z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19, wprowadzam do odwołania zmiany w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie polegające na tym, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, w budynkach zlokalizowanych przy ulicy:
1) Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
2) Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji,
3) Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 13 roku życia,
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza,
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
3. Wprowadzam kontrolę liczby osób przebywających jednocześnie w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Klienci będą wpuszczani do poszczególnych pomieszczeń budynków Starostwa Powiatowego w Mławie pojedynczo w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
5. Rekomenduje się, aby wizyty w urzędzie poprzedzone były telefonicznym ustaleniem każdej wizyty, uzgodnionej bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami telefonów wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie www.bip.powiatmlawski.pl.
6. Do budynków zlokalizowanych w miejscach wskazanych w ust. 1 będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zasada oczekiwania w kolejce w odstępie min. 1,5 m.
7. Za kontrolę liczby osób w budynku zlokalizowanym przy ulicy:
1) Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława – odpowiedzialnym jest Sekretarz Powiatu,
2) Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji – odpowiedzialnym jest Dyrektor Wydziału Komunikacji,
3) Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 2
1. Obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Mławie odbywa się:
1) bezpośrednio, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 1, a także poprzez
2) Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP: adrs skrytki: /powiatmlawski/SkrytkaESP,
3) pocztę elektroniczną: starostwo@powatmlawski.pl,
4) pocztę tradycyjną, którą należy kierować w zależności od charakteru sprawy na adres: a) Starostwo Powiatowe w Mławie Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
b) Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Komunikacji ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława,
c) Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Stary Rynek 10, 06-500 Mława.
2. W budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie, w wyznaczonych miejscach nadal wystawione będą specjalne pojemniki w których Klienci będą mogli składać dokumenty.
3. Wyznaczeni pracownicy będą pełnili dyżury i będą udzielać informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw. Pracowników wyznaczają osoby wskazane w § 1 ust. 7.
4. Przyjmowane będą wpłaty do kas urzędu, które są zlokalizowane w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie przy ulicy:
1) Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
2) Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława, z zachowaniem pojedynczej obsługi oraz zasad bezpieczeństwa wskazanych w § 1 ust. 6.
W kasach urzędu zalecane są płatności bezgotówkowe.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu, Dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie.
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Mławskiego z dnia 24.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 07.08.2020r.

Źródło: powatmlawski.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: