Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – II nabór

Dyrektor PUP pracy ogłosił, że z dniem 28 kwietnia (tj. dziś ) rusza nowy nabór wniosków o niskooprocentowaną  pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z PUP. Pożyczka jest jednorazowa i starać o nią mogą mikroprzedsiębiorcy ( w tym samozatrudnieni). Nabór wniosków o udzielenie pożyczki potrwa do 11.05.2020 r.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro)

UWAGA:  Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

UWAGA: Ustawa rozszerza krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiebiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 
Z uwagi na pojawiające się w poprzednim naborze błędy oraz braki formalne, które znacznie opóźniają rozpatrywanie wniosków oraz wypłaty pożyczek informujemy, iż
Wnioski można składać: 

1. Drogą elektroniczną – w tym celu:

 • wejdź na portal praca.gov.pl
 • wybierz opcję “Tarcza antykryzysowa
 • wybierz opcję “Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
 • pobierz Umowę pożyczki wraz z klauzulą informacyjną i wzorem wniosku o umorzenie pożyczki (łącznie 6 stron dokumentu w formacie pliku pdf)
 • dodatkowo pobierz znajdujący się na końcu ogłoszenia, Formularz COVID-19, wypełnij go i zapisz na swoim komputerze w formacie pliku pdf
 • wybierz z listy jako adresata “Powiatowy Urząd Pracy w Mławie”
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie
 • PAMIĘTAJ by do wniosku wypełnianego elektronicznie dołączyć oba dokumenty: Umowę pożyczki i Formularz COVID-19 ( oba w pdf)

(Prosimy nie dołączać skanów podpisanej umowy oraz formularza – Przedsiębiorca, składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji)

UWAGA:  kompletny wniosek złożony drogą elektroniczną powinien zawierać:

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który jest zał. nr 1 do Umowy o pożyczkę,
 2. Umowę pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,
 3. WZÓR Wniosku o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który jest zał. nr 2 do Umowy o pożyczkę.
 4. Wypełniony Formularz COVID-19.

2. W formie papierowej – w tym celu:

 • zapoznaj się z zasadami udzielania mikropożyczek
 • wydrukuj 3 egzemplarze Umowy o pożyczkę wraz ze wzorem wniosku o umorzenie pożyczki (zał. nr 2 do Umowy pożyczki), zaparafuj wszystkie strony i czytelnie podpisz 3 egzemplarze umowy o pożyczkę oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (łącznie 6 stron)
 • wydrukuj 1 egzemplarz Wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który jest zał. nr 1 do Umowy o pożyczkę, czytelnie wypełnij wszystkie pola znajdujące się we wniosku, pamiętaj o podpisaniu wniosku o pożyczkę
 • wydrukuj 1 egzemplarz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – wypełnij i podpisz
 • złóż przygotowane dokumenty – w kopercie, najlepiej formatu A-4 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w godz. 8.00-12.00 lub wyślij pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje oraz załączniki dostępne na stronie: https://mlawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

źródłó: PUP Mława, opracowanie redkacja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: