Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Uwaga ruszył nabór wnisoków

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok
naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można
już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa
przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.
O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o
powierzchni
co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne
jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje
nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających
obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można
otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru,
magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji
nawadniających i systemów
do sterowania nawadnianiem.
Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym
refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc.
w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż
15 tys. zł.
Druga propozycja wsparcia adresowana jest do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz
rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję
roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po
zbiorach.
O dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” może
ubiegać się osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą
obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących
kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca
produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.
Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty
zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury
pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do
zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia
usług. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji
programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą
elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty o przyznanie pomocy
na rozwój usług rolniczych Agencja przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., na inwestycje
w nawadnianie gospodarstw – do 28 stycznia przyszłego roku.

źródło:ARiMR

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: