Istotne zmiany! Nowe zasady korzystania z mławskiej pływalni

Istotne zmiany! Nowe zasady korzystania z mławskiej pływalni

Od dnia 1 lipca 2020 roku MOSiR w Mławie wprowadza pewne zmiany korzystania z krytej pływalni.

Od 1 lipca obowiązuje ciągły system wejść z zachowaniem limitu 40 osób. Przerwa na dezynfekcję 13:00 – 13:30. Pozostałe zasady nie ulegają zmianom.

Źródło: MOSiR Mława

Foto: siemiano

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: