UWAGA!!!PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA!!!PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie Informuje, że w związku z robotami wodociągowymi w dniu 7.09.2020r. (poniedziałek)  W DOSTAWIE WODY w godz. od 8:00 do 14:00
nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Okólnej do budynków o numerach:4, 4A, 4B, 6, 10, 25, 33, 35A, 35B, 37, 39, 43A, 45 i 49. 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: