UWAŻAJ NA NIEBEZPIECZNE AKWENY [VIDE0]

UWAŻAJ NA NIEBEZPIECZNE AKWENY [VIDE0]

Od 2009 roku władze Mazowsza oraz mazowiecka policja prowadzą wspólnie akcję oznaczania niebezpiecznych akwenów tzw. czarnymi punktami. W tym roku na terenie województwa mazowieckiego pojawi się osiem nowych tablic ostrzegawczych, z czego dwie w okolicach Mławy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: