Uzdowo. Wynik dodatni czy ujemny?

Uzdowo. Wynik dodatni czy ujemny?

Z nieoficjalnych danych jakie miał przekazać Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego podobno wszystkie wymazy pobrane w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie są ujemne. Nie mniej jednak wynik dodatni zachodzi wtedy, kiedy pacjent lub osoba ma objawy. Trudno stwierdzić czy wszystkie przebadane osoby miały już objawy choroby. Wg wiedzy medycznej powszechnie dostępnej miarodajność ilości zakażeń można ocenić dopiero po okresie 1 lub 2 tygodni od kontaktu z zarażoną osobą. O bieżącej sytuacji będziemy Państwa informować.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: