VIII MIEJSCE MŁAWIANEK W KONKURSIE HISTORYCZNYM

VIII MIEJSCE MŁAWIANEK W KONKURSIE HISTORYCZNYM

W dniu 15 września 2020 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród V Edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra dla Mazowsza. Jednym z honorowych gości był Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski.

Konkurs adresowany był do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i małopolskiego oraz polskich i polonijnych organizacji edukacyjnych na terenie Europy Zachodniej, USA i Europy Wschodniej.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodych Polaków w kraju i za granica, kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej, a także rozwój umiejętności komputerowych i montażu filmowego.

Zadanie polegało na nagraniu filmu prezentującego ważne wydarzenia historyczne
w każdym z 52 tygodni roku.

Z terenu powiatu mławskiego w konkursie wzięły udział uczennice Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie (obecnie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie): Lena Gorzkiewicz, Oliwia Lalak, Daria Tańska. Drużyna osiągnęła bardzo dobry wynik, zajmując VIII miejsce.

Zarząd Powiatu Mławskiego dokonał wsparcia konkursu poprzez dofinansowanie
w formie dotacji celowej w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników.

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: