W Bogurzynie ma stanąć pomnik ks. Władysława Skierkowskiego

W Bogurzynie ma stanąć pomnik ks. Władysława Skierkowskiego

W Bogurzynie w gminie Wiśniewo zaplanowane jest postawienie upamiętniającego pomnika ks. Władysława Skierkowskiego. Przewodniczący  komitetu społecznego Zbigniew Markiewicz razem  z jego członkami czuwa nad postępami prac w tym przedsięwzięciu. Jego odsłonięcie zaplanowano na wrzesień.  Koszt monumentu łącznie to ok. 160 tys. zł. Blisko 120 tys. ma pokryć dotacja z ministerstwa kultury. Reszta miałaby pochodzić z datków.

Odsłonięcie pomnika zaplanowano w 80. rocznicę śmierci kapłana. Uroczystość będzie połączona ze 100-leciem szkoły w Bogurzynie i nadaniem jej imienia duchownego.

Ksiądz Władysław Skierkowski zginął w 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Działdowie.

 

Obraz KLAU2018 z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: