W GMINIE RADZANÓW BĘDZIE STACJA METEOROLOGICZNA

W GMINIE RADZANÓW BĘDZIE STACJA METEOROLOGICZNA

Powiat Mławski  złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”, na  „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim”. 7 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej.  Na liście beneficjentów znalazło się 17 powiatów w tym zadanie Powiatu Mławskiego pn. Szacunkowa wartość zadania wynosi 59 970,00 zł i składają się na nią koszty zakupu i montażu stacji wraz z urządzeniami pomiarowymi oraz koszt przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych w kwocie 47 976,00 zł. Przedmiotem zadania jest zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej bez stałego źródła zasilania. Stacja zlokalizowana będzie na działce nr 95/4 w miejscowości Bońkowo Kościelne – gmina Radzanów. Na podstawie Umowy Użyczenia zawartej dnia 22.06.2020 r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Gminą Radzanów, teren ten został udostępniony Powiatowi Mławskiemu. Lokalizacja spełnia kryteria określone w regulaminie konkursu i uzyskała akceptację Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Stacja zbudowana będzie w oparciu o aluminiowy maszt kratownicowy o wysokości 12m z szafą loggera (logger z pamięcią wewnętrzną danych 10MB FLASH i oprogramowaniem). Maszt zostanie zakotwiczony do gruntu za pomocą stopy fundamentowej oraz systemu 3 odciągów stabilizujących. Zabezpieczeniem stacji przed dostępem osób nieupoważnionych jest ogrodzenie panelowe. Zasilanie będzie dostarczane przez panel solarny umiejscowiony na maszcie oraz turbinę wiatrową umieszczoną na szczycie masztu. Wiatromierz WZ-120 zamocowany będzie na maszcie, na wysokości 10 m. Czujnik temperatury i wilgotności – 200cm Vaisala HMP 155 + T 200 bis osłona (11-talerzykowa) będzie umieszczony na wysięgniku zamocowanym do szafy sterowniczej, na wysokości 2m npg. Deszczomierz OP1 TPG-124-NH i Deszczomierz OP 2 Tpg -124-NH – montaż w gruncie, tak aby pierścień zbiorczy znajdował się na wysokości 1 m n.p.g. Czujnik temperatury przygruntowej typu Pt 100 – montaż na wysokości 5 cm n.p.g., oraz czujnik temperatury gleby typu Pt 100 – Montaż na głębokości 10 cm. Wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezpośredni transfer danych z loggera stacji pomiarowej wyposażonej w modem 3G do bazy danych serwera IUNG (podłączonego do publicznej sieci internetowej). Transfer danych z loggera na serwer będzie odbywać się co 10-15 min. Poza wymaganym minimum, dotyczącym zakupu i montażu automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej bez stałego źródła zasilania zostanie zainstalowany czujnik usłonecznienia preferowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach, który będzie cennym uzupełnieniem zestawu stacji, mierząc rzeczywisty czas operowania słońca. Promieniowanie słoneczne jest niezbędne dla prawidłowej wegetacji roślin, jednak jego nadmiar doprowadza do wysuszenia gleby. Dodanie informacji z czujnika usłonecznienia do procesu modelowania suszy powiększa precyzję diagnozowania stanu suszy rolniczej. Głównym celem realizacji montażu stacji meteorologicznej na terenie powiatu mławskiego jest pomoc rolnikom w dokumentowaniu wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów oraz pomoc w uzyskaniu bardziej wiarygodnych danych o suszy rolniczej, co umożliwi poszkodowanym rolnikom uzyskać odszkodowanie. Ponadto będzie służyć do ostrzegania przed zagrożeniami atmosferycznymi i pozwoli zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Monitoringiem suszy rolniczej zajmuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG). Obecnie na terenie Województwa Mazowieckiego znajduje się jedynie 6 stacji meteorologicznych zbierających dane dot. Suszy, gdzie punkty pomiarowe są bardzo oddalone od miejsc objętych suszą. Konsekwencją tego jest brak dokładnych danych meteorologicznych. Na terenie powiatu mławskiego znajduje się tylko stacja synoptyczna. W ten sposób uruchomienie stacji zasili danymi system naszego województwa i umożliwi rolnikom wybranie struktury upraw w swoim gospodarstwie, chroniąc je od spadku plonów.

 

Źródło/www.powiatmlawski.pl/ autor: Piotr Witkowski

Opracowanie/własne

Obraz Tobias Hämmer z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: