W KONOPKACH TOR PRZESZKÓD OCR

W KONOPKACH TOR PRZESZKÓD OCR

Gmina Stupsk zrealizowała operację pn. „Budowa aktywnej strefy wypoczynkowej w miejscowości Konopki”. Wartość inwestycji to ponad 73 tyś zł.

W ramach zadania wykonano sprawnościowy tor przeszkód OCR, zamontowano głośnik solarny, hamak, ławkę, leżak, edukacyjny kosz na śmieci, gablotę reklamową i lampę solarną.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej obszaru LGD poprzez utworzenie aktywnej strefy wypoczynkowej w miejscowości Konopki.

Wartość inwestycji: 73 380,23 zł.

Dofinansowanie: 31 815,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Źródło: UG Stupsk

Foto: Queven z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: