W MŁAWIE BĘDZIE MOŻNA BUDOWAĆ WIEŻOWCE?

W MŁAWIE BĘDZIE MOŻNA BUDOWAĆ WIEŻOWCE?

W ubiegły wtorek miała miejsce XXI sesja rady Miasta Mława. Głównym tematem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy Miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz – część 1. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Podborną, Lasem Mławskim, ul. Mikołaja Kopernika i linią kolei wąskotorowej oraz planu zagospodarowania przestrzennego „Targowa” dla terenu położonego w strefie śródmiejskiej. Opracowywany dokument od 2017 roku zastąpił te  dotychczas obowiązujące, które były uchwalone w 1997 i 2004 roku. W nowym planie zagospodarowania dopuszczalna będzie realizacja lokalnej dominaty nie wyższej niż 39 metrów i jednocześnie o gabarycie nie wyższym niż 12 kondygnacji nadziemnych, co oznacza zgodę na powstanie mławskich wieżowców. 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: