W MŁAWIE POWSTANIE POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE

W MŁAWIE POWSTANIE POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE

Starostwo Powiatowe w Mławie ogłosiło przetarg na przebudowę budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza Słowackiego 16. Przypomnijmy powiat pozyskał w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” z Funduszu Solidarnościowego kwotę 2 658 728,99 zł.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przeznaczone będzie dla 22 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 20 osób w ramach pobytu dziennego z wyżywieniem oraz dla 2 osób na pobyt całodobowy z wyżywieniem. Pobyt w Centrum umożliwi osobom niepełnosprawnym niezależne/samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w środowisku lokalnym. Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Zapewniona będzie też w tym ośrodku „opieka wytchnieniowa”, która realizowana będzie poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji. Opiekunowie uczestników Centrum zostaną odciążeni od faktycznie sprawowanej opieki, a tym samym będą mieli możliwość kontynuacji pracy zawodowej lub realizacji innych codziennych czynności.

Prowadzone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z typu schorzenia lub niepełnosprawności. Takie usługi nie mogą być świadczone przez zwykłych opiekunów, ale osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarkę, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta.

Został ogłoszony już przetarg na realizację tego zadania. Otwarcie zaś złożonych ofert nastąpi 23 września. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia terminie etap 1 do18.12.2020r. etap 2 do 30.11.2021r. Niebawem więc rozpocznie się przebudowa budynku magazynowego przy ulicy Słowackiego w Mławie wraz z rozbudową    i nadbudową. Projektowany budynek dwu-kondygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 498,78 m2 posiadał będzie dwa wejścia główne, w tym wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Powiat Mławski przekaże w użytkowanie wybudowany obiekt swojej jednostce organizacyjnej – Powiatowemu  Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródło/Powiat Mławski

Obraz Lanz-Andy z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: